2020 JRCS League
2nd Jan - 20th Jun 2020

Under 17 - Grand Final
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 17 - Plate Final
 
- -
 
- -
 
Under 15 - Grand Final
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 15 - Plate Final
 
- -
 
- -
 
Under 14 - Grand Final
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 14 - Plate Final
 
- -
 
- -
 
Under 13 - Grand Final Div A
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 13 - Grand Final Div B
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 13 - Plate Final Div A
 
- -
 
- -
 
Under 13 - Plate Final Div B
 
- -
 
- -
 
Under 12 - Grand Final
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 12 - Plate Final
 
- -
 
- -
 
Under 11 - Grand Final Div A
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 11 - Grand Final Div B
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 11 - Plate Final Div A
 
- -
 
- -
 
Under 11 - Plate Final Div B
 
- -
 
- -
 
Under 10 - Grand Final Div A
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 10 - Grand Final Div B
   
- -
 
- -
   
- -
- -
 
- -
- -
 
Under 10 - Plate Final Div A
 
- -
 
- -
 
Under 10 - Plate Final Div B
 
- -
 
- -