Asia Rugby Championship 2018
24th Apr - 18th Nov 2018

 
Top Try
Player T
Chris SGRO
Guam
4
Top Conversion
Player C
Gerard AGUON
Guam
12
Top Penalty
Player P
Shen Quan LIM
Brunei
2
Top Substitution
Player S
Fazri SHAIFUL BAHRIN
Brunei
2
John MARTINEZ
Guam
2
Joseph MATEO
Guam
2
Michael MATEO
Guam
2
Top Penalty Try
Player PT
Jacob FLORES
Guam
1
Top Substitution (Tactical)
Player ST
Joseva LAUVANUA
Brunei
1
Xiaoqing CAI
China
1
Amirul JUFRI
Brunei
1
Bao LI
China
1
Hafiz MOHD RUSHDI
Brunei
1
Shixue WANG
China
1
Shuo LIU
China
1
Siyuan YANG
China
1
Syazwan MASRI
Brunei
1
Xiangyu ZHANG
China
1
Xiao Jun MA
China
1
Yusuf FLYNN
Brunei
1
Zhuangzhuang ZHENG
China
1
Top Players
#   Player T C P DG S PT ST SI YC HIA SbF BL YCR HIAR SbFR BLR RC TP

Team Disciplinary Record
# Team YC YCR RC
1 Brunei 1 2 -
2 China 1 1 -
3 Guam - 1 -